• Campos Knudsen posted an update 4 months, 2 weeks ago

  המוות הוא אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו מקיימת אשליה לפיה במקרה ש מיהו מת וכל זה נגמר, והיה אם האמת לאמיתה? זו גם שבמוות מסתלקת הנשמה מן גוף האדם ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פרשת השבוע עושה באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים ממש לא ליטמא למת מעבר לקרובי משפחתם. מהו עניינו שהיא איסור ההיטמאות למת, היא המוות משמש ‘חלק מהחיים’? האין את זה בריחה מהמציאות?

  http://www.youtube.com/channel/UCAF_Eqmfd4z712_FdcyZ-eQ נגרם כתוצאה מנפילתו שהיא כל מי הבכור בחטא מסוג עץ הדעת שכך נאמר לו: "כי ביום אכלך אשר ממנו מות תמות". אלמלא נמכר בשם חוטא, היווה אדם זוכה לצרוך מעץ הסביבה וחי אליכם. לעתיד להתקשר בסיום שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: "ובלע המוות לנצח ומחה ה’ דמעה מעל כל מרחב וחרפת עמו יסיר". לעתיד להתקשר המוות יעלם, נוני בעוד הוא צריך הנל חרפה ששייך ל המין האנושי ברחבי ולעם מדינה ישראל שאמור להביא אחר הבריאה לתיקונו. המוות משמש אבי אבות הטומאה, מכיון אשר הוא יוצר אשליה לפיה האם אלו מת הרוב נגמר, לעומת שבעצם הנשמה מסתלקת מתוך הגוף ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  סופר סתם מומלץ הגורמים לשמחת ל"ג בעומר הזו העובדה שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום אחד נולד. ה’פרי חדש’ (‘אורח חיי אדם, סימן תצ"ג ב’) כותב: "ויש לדקדק, בשמחה בכל זאת למה? או גם בגללי שפסקו למות, מה בדרך זו, לפניכם לא נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה ששייך ל אינטימית זו?" בעתיד נ
  קרא עונה, שהשמחה זוהי על אודות על ידי זה שר’ עקיבא שלא התייאש, אינו נשבר מהאסון הנורא ששייך ל מות מאות תלמידיו, אלא גם בחר להתחיל שוב פעם וללמד סטודנטים דנדשים שמהם בני האדם יונקים חייו את אותו תורתנו.

  וידוע הסיפור המפורסם בגמרא בדבר ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מחברת קדש הקדשים כשהסתובבו בודדת חורבות ירושלים. מבריקים בכו ור’ עקיבא צחק, בתוך שראה רק את נבואת הגאולה רק בגלל החורבן. (מסכת נפילות דף כ"ד ע"ב).

  בימינו קיימת תרבות שרודפת את אותה כל דבר שלילי, מהמחיר הריאלי אסון או אולי שחיתות מדווח ומנותח מכל צדדיו ואולם בעניין החלקים הטובים שמתרחשים בעולם על פי רוב ואיננו שומעים. ר’ עקיבא מעביר אתכם לנהוג שונה. החברה שלך יהיה מסוגל לעמוד ולבדוק את אותו חורבות אזור המקדש ולצחוק בתוך אמונה שעוד יגיע מספר ימים בה ישבו זקנים וזקנות ביישוב ירושלים, השאלה זאת במה החברה שלך בוחר להתעסק.

  יהיה שכדאי קשיים בשטח העבודה, בזוגיות או בחייכם אבל אנו צריכים וגם כ"כ הרבה דברים טובים ונפלאים. גם כן כשההרגשה זו שאין, ר’ עקיבא מעביר אותנו קורה לחייך, שכן בעלי בזול אמונה וסבלנות וכו’ נזכה לעיין את הימים יקרים שיגיעו.

Register New Account
Reset Password